اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 عقرب , 1397

نقض مکرر حق آزادی بیان در افغانستان

اعمال محدودیت بر رسانه‌ها از سوی حکومت وحدت ملی اقدامی غیرقانونی است و آزادی بیان در کشور را نقض می‌کند.

مشاهده در منبع اصلی