اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

د مخابراتی خدمتونو د محصول په اړه د ولسی جرګې پریکړه د قانون له نظره

مشاهده در منبع اصلی