اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 28 عقرب , 1396

د مخابراتی خدمتونو د محصول په اړه د ولسی جرګې پریکړه د قانون له نظره

مشاهده در منبع اصلی