اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 عقرب , 1397

د مخابراتی خدمتونو د محصول په اړه د ولسی جرګې پریکړه د قانون له نظره

مشاهده در منبع اصلی