اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 25 عقرب , 1397

جشنواره هنر ماه آینده درکابل برگزارمیشود

کابل باختر/ 14/ عقرب
جلسه کمیته تدارک برگزاری جشنواره هنر امروز به ریاست داکترطارق رشادمشاور وزارت اطلاعات وفرهنگ برگزارشد.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر ، دراین جلسه روسای ریاست های ذیربط فرهنگی وهنر دررابطه به ارائه گزارش از کارکردهای انجام یافته دونشست قبلی ، تصویب طرح کارت ها ، سپاسنامه و تندیس و تاریخ تصویب برگزاری جشنواره هنر بحث نمودند.
دراین جلسه ضمن آنکه تاریخ برگزاری جشنواره هنر پانزدهم قوس سالروان به اتفاق آرا تعیین گردید طرح ها ، پیشنهادات و نظریات اشتراک کنندگان درجلسه ارائه گردید وقرار برآن شد تادرجلسه بعدی موضوعات مشخص ارائه گردد.  ختم /روشان

مشاهده در منبع اصلی