اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

22 تن از نخستین دور برنامه ماستری جندر و مطالعات زنان ، فارغ شد

کابل باختر14 عقرب
برای 22  تن شاملان نخستین دور برنامه ماستری دیپارتمنت جندر و مطالعات زنان ، پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون کابل امروز اسناد فارغت توزیع  شد.
به این مناسبت امروز محفلی  به اشتراک پوهنیار سیده مژگان مصطفوی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ ، دلبر نظری  وزیر امورزنان ، شماری ازمسولان دولتی ، استادان پوهنتون ، شخصیت های علمی و فرهنگی و مهمانان خارجی  درکابل برگزارشد.
دراین محفل حمید الله فاروقی رییس پوهنتون کابل صحبت کرده گفت که پوهنتون کابل افتخار دارد که امروز شماری از فرزندان  شایسته و پرتلاش کشوراز برنامه ماستری جندرو مطالعات زنان ، این پوهنتون  فارغ شدند.
وی افزود که درگذشته دربخش جندرو مطالعات زنان ، تعلیمات عالی و اکادمیک نداشتیم و خوشبختانه با فراغت محصلان  نخستین دور برنامه ماستری دیپارتمنت جندر و مطالعات زنان، دراین بخش نیز اکنون ما شخصت های تحصیل به جامعه تقدیم کردیم .
فاروقی همچنان ازهمکاری اداره انکشافی سازمان ملل متحد و کشورکوریا درزمینه حمایت از این برنامه ، به قدردانی یاد کرد. 
همینگونه پیام بانوی اول کشور توسط زهره یوسف مشاور بانوی اول خوانده شد که درقسمت آن  درکنار آن که از پوهنتون کابل و موسسات همکار به خاطر برگزاری برنامه ماستری جندر و مطالعات زنان، درپوهنتون کابل به قدردانی یاد شده بود، خاطرنشان گردیده که باید هر فرد کشور به خاطرشگوفایی و پیشرفت افغانستان بیشترکار کنند و  به کسب علم و دانش بپردازند.
متعاقبآ دلبرنظری وزیرامورزنان درکنارآن که نقش زنان را درعرصه های مختلف جامعه به خصوص دربخش های علمی و فرهنگی مهم دانست گفت که زمینه سازی برای ادامه تحصیل جندر و مطالعات زنان درداخل کشوریک ضرورت مهم میباشد.
دراین محفل سید سیرمجروح معین وزارت تحصیلات عالی دررابطه به برنامه ماستری ، جندرو مطالعات زنان ، معلومات داد .
به همین ترتیب سفیر کوریا مقیم کابل و نماینده اداره انکشافی سازمان ملل متحد درکابل نیزدرمورد برنامه ها و همکاری های شان با وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون کابل معلومات داده و ازهمکاری های بیشترشان اطمینان دادند.
دراخیر محفل اسناد فراغت برای شاملان دوره متذکره ازسوی مسولان توزیع شد. مومنه احمدیار

مشاهده در منبع اصلی