اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 17 جوزا , 1397

تلاش برای ساخت سرک حلقه یی درپکتیا

شهرگردیز14 عقرب باختر
کارساخت سرک حلقه یی درولایت پکتیا به زودی آغازمی شود.
قراراست این سرک با گذر از چندین ولسوالی و شاهراه ، در اطراف پکتیا ساخته شود.
این جاده چهل و دو کیلومتر درازا و تا هشتاد متر پهنا خواهد داشت و هزینه ی ساخت آن ازسوی وزارت فواید عامه پرداخت می شود.
کارروی سروی برای ساخت این جاده امروز آ غازشد.
شمیم کتوازی والی پکتیا درمراسم گشایش کارسروی این جاده گفت ساخت جاده حلقه یی پکتیا حدود پنجاه ملیون دالرهزینه خواهد داشت که ازسوی وزارت فواید عامه پرداخت می شود.
اوگفت که ساخت این جاده در کاهش میزان ترافیک در شهر ، به موقع رسیدن فراورده های کشاورزی کشاورزان به بازار ها وشگوفایی اقتصادی شهروندان و دولت ارزنده است.
قراراست پس از سروی ، کار روی ساخت این جاده  حلقه یی سال آینده آغازشود.
والی پکتیا گفت که تلاش خواهد کرد تا شرکت پیمان کار ساخت این جاده ی حلقه یی کیفیت را در نظرگیرد.
با این حال بزرگان قومی درپکتیا  وعده سپردند که امنیت روند ساخت این جاده  حلقه یی را دوشادوش با نیروهای امنیتی تامین خواهند کرد. ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی