اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 20 عقرب , 1397

رییس جمهور دستور بررسی فساد در خزانه تقاعد و نظارت از توزیع مواد اعاشوی پولیس را صادر کرد

اطلاعات روز: رییس‌جمهور غنی با صدور حکمی هیأتی را به‌منظور بررسی اتهام‌های موجودیت فساد اداری، سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی، نحوه عرضه خدمات و کارکردهای ریاست عمومی خزینه تقاعد وزارت کار، امور اجتماعی طی پنج سال اخیر، مؤظف کرد.
براساس این حکم، این هیأت به ریاست نماینده با صلاحیت دادستانی کل و عضویت وزارت مالیه، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، ریاست ۰۶۲ ریاست عمومی امنیت ملی و معاونیت پالیسی، نظارت و بررسی ریاست عمومی دفتر ریاست‌جمهوری، مؤظف شده است.
قرار است این هیأت موراد چون؛ وجود فساد اداری و سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی، نحوه اجراآت و مؤثریت آن در عرضه خدمات، چگونگی اجراآت مالی و اداری، چگونگی برخورد با مراجعین، پروسه‌های موجود و مشکلات و پیشرفت بانکی‌سازی اجرای حقوق متقاعدین را بررسی کند.
همچنان هیأت مؤظف است که گزارش یافته‌های خود را توأم با طرح‌های مشخص پیشنهادی، به ریاست‌جمهوری ارائه کند.
از سوی دیگر دیروز (شنبه، ۱۳ عقرب) رییس‌جمهور با صدور حکم دیگر هیأتی را به‌منظور نظارت دوامدار از توزیع مواد اعاشوی و تدارکاتی پولیس ملی در ولایات و جلوگیری از حیف و میل آن مؤظف کرد.
در این حکم آمده است که در ترکیب این هیأت در سطح ولایات، نماینده باصلاحیت مقام ولایات به حیث رییس و دو تن از نمایندگان دادستانی نظامی و فرمانده پولیس ولایت به حیث اعضا تعیین شدند.
همچنین بر اساس این حکم، در سطح ولسوالی‌ها، ولسوال هر ولسوالی به حیث رییس دایمی هیأت و نماینده دادستانی و فرمانده پولیس ولسوالی‌ها، به حیث اعضا شامل می‌باشند.
این هیأت مؤظف است که از کمیت و کیفیت مواد اعاشوی و تدارکاتی پولیس ملی با درنظرداشت مشخصات شرطنامه و شرایط قرارداد در حین توزیع و مصرف آن، نظارت دوامدار کرده و گزارش یافته‌های خویش را به مراجع مربوطه، ارائه کند
همچنین اداره ارگان‌های محلی مکلف شده که گزارش‌های هیأت مؤظف را به‌طور ربعوار از طریق ولایات مربوطه دریافت و آن را به شکل واحد به ریاست‌جمهوری ارائه کند.

مشاهده در منبع اصلی