اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 عقرب , 1397

پروژه های معارف درلوگرزیرکار است

لو گر 14 عقرب  باختر
کار ساختمان سی پر وژه در بخش معارف در ولایت لو گر جریان دارد.
شاهپور عرب سخنگوی  ریاست معارف لو گر به خبرنگار محلی آژانس باختر گفت که این پروژه ها شامل ساختمان سه باب تعمیر مرکزتدریسی در مرکز لوگرو کار ترمیم بیست وهفت باب مرکزتعلیمی شامل مکاتب  دارالمعلمین ها، انستیتوت زراعت درمرکز و ولسوالی های لوگر میباشد که به هزینه بیش از پنجاه و شش میلیون افغانی از بودجه ملی و بودجه  وزارت معارف کشو ر ساختمان میشود .
منبع افزود  که با تکمیل شدن این پروژه ها برای سی تا  سی و پنج هزار دانش آموز  دختر و پسر فضای مناسب تعلیمی فراهم میشو د .شکریه

مشاهده در منبع اصلی