اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 عقرب , 1397

شهروندان آسیب دیده های اصلی حمله طالبان برتاسیسات مردمی

شهرهرات 14 عقرب باختر
تخریب پایه های برق وتاسیسات عام المنفعه به صورت مستقیم مردم عادی را متضررمیسازد.
شهروندان هرات درحالیکه اقدام ضد منافع ملی طالبان وتخریب پایه های انتقال برق درولسوالی غوریان رابه شدت تقبیح کردند و ازمسولان دولتی خواهان اقدام جدی درزمینه شناسایی ودستگیری عاملان این خراب کاری شدند.
دکل انتقال برق ایران به هرات روزپنچشنبه درمربوطات ولسوالی غوریان  توسط طالبان مسلح تخریب شد که دراثران برق نیمی ازباشنده گان شهرهرات قطع شد.
باوجودیکه ادارات دولتی ولایت هرات ازمنابع متعدد تنویرمیگردد وتخریب این دکل هیچگونه سکتگی درامور رسمی ادارات بوجود نیاورد ولی کارمندان هرات برشنا به گونه فوری به محل اعزام شدند وعملیات ترمیم پایه هارا آغازنمودند.
براساس گزارش مسولان هرات برشنا تخریب قسمی این دکل برق ،سبب شد تانیمی ازشهروندان هرات ازدسترسی به انرژی برق محروم شوند وبرمشکلات شان افزوده شود.
ازسوی دیگرجیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات ازشهروندان میخواهد تادرقسمت جلوگیری ازتخریب دکل های برق وپایه های انتقال برق ایران وترکمنستان به شهرهرات بامنسوبان امنیتی همکاری نمایند.
درحال حاضرباشنده گان شهروولسوالی های هرات ازبرق ایران وترکمنستان استفاده می نمایند.باوجودیکه قسمتی ازباشند گان شهرهرات ازبرق تولیدی سلما استفاده می نمایند ولی قراراست انرژی برق بند سلما به ولسوالی های وادی سلما توزیع ومصرف شود.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی