اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 3 جوزا , 1397

برگزاری کنفرانس “بهبود مراقبتهای صحی ساحه مجروحیت” درهرات

شهرهرات 14 عقرب باختر
کنفرانس مشترک رهبری صحی تحت نام بهبود مراقبتهای صحی ساحه مجروحیت به هدف تقلیل واقعیات در شفاخانه ساحوی قول اردوی ملی برگزار گردید.
برید جنرال عبدالغنی قومندان شفاخانه ساحوی اردوی ملی هدف وخواستهای کنفرانس لوژستیک صحی را بمنظور اجرای خدمات بهتر به محروحان ومصدومان بیان نمود.
برید جنرال اوریا خیل رئیس ارکان قول اردوی ظفر گفت: "منسوبان صحی شفاخانه قول اردوی ظفر علاوه بر کمک به منسوبان امنیتی در تداوی مریضان افراد ملکی سهم فعال دارد، واین فعالیتهای شان قابل تمجید وستایش است.
درختم این سیمینار آموزشی مسولان صحی نیروهای دفاعی نیازمندی های بخشهای طبی شانرا مطرح کردند و از آماد گی کامل شان  بخاطر کمک به مجروحین ومریضان نظامی وملکی اطمینان دادند.ختم/سیدحبیب

مشاهده در منبع اصلی