اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 27 عقرب , 1397

دلجویی ازپدرهراتی که پنج فرزندش را طالبان مسلح کشتند

شهرهرات 14 عقرب باختر
پدری که پنج فرزندش توسط طالبان مسلح درولسوالی غوریان ولایت هرات توسط طالبان به قتل رسید، مورد تفقد ودلجویی والی هرات قرارگرفت.
به گزارش خبرنگار محلی آژانس باختر ولی هرات مبلغ پنجصد هزارافغانی پول نقد که ازطریق کمیته مبارزه باحوادث طبیعی ولایت هرات تدارک شده بود به وی اهدا کرد.
محمد آصف رحیمی والی هرات مراتب تسلیت وهمدردی حکومت  راباخانواده شهدا ابرازداشت وازمردم خواست تا به خاطرهمدیگرپذیری بیشتر تلاش نمایند.
قابل یاد آوریست حدود یک ماه قبل پنج برادردرولسوالی غوریان توسط طالبان مسلح تیرباران شدند.ختم/سیدحبیب

مشاهده در منبع اصلی