اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 29 عقرب , 1397

رییس مجلس باید به نهادهای عدلی سپرده شود

ابراهیمی مرتکب جرم شده است.

عبدالروف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان مرتکب جرم شده است و باید نهادهای عدلی و قضایی او را تحت پیگرد قرار دهند.

اعتراف ابراهیمی مبنی بر مصرف غیر قانونی بیش از پنج میلیون افغانی و بازپرداخت دوباره این مقدار پول به حساب دولت، مبین فساد مالی است و قوانین نافذه کشور از جمله قانون مبارزه علیه فساد اداری، فساد مالی را نیز جرم خوانده است.

قطعا بر اساس قوانین جزا و مبارزه علیه فساد اداری، رییس مجلس نمایندگان مرتکب سوءاستفاده از صلاحیت های وظیفوی و اختلاس گردیده است که این دو مورد صبغه و ماهیت جرمی دارند.

قاریزاده

مشاهده در منبع اصلی