اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 عقرب , 1397

این غایلۀ BBC لبۀ شمشیر تروریزم را کشنده‌تر می‌سازد

در اوج جهاد افغانستان بود که دو کارمند ارشد بی بی سی، یکی بنام (گوردن آدم)بریتانیائی رئیس بخش افغانستان bbc، دومی بنام آقای نبی مصداق ریئس بخش پشتوى bbc، فعلاً مشاور ارشد مطبوعاتى آقای اشرف غنی احمدزی، هر دو در قومی سازی جهاد افغانستان از تریبیون BBC مشغول سازماندهی و تبلیغات بودند.
در جایگاه نمایندۀ مجاهدین در لندن و اینکه قسمتی از حمایت های مالی این بنگاه سخن پراگنى بریتانیا از طرف آن دولت پرداخت میگردید، زیاد تلاش نمودم تا رهـبرى bbc و وزارت خارجهء انگلستان را متوجه این سیاست نفاق افگنانهء مدیریت bbc بسازم، اما مؤثر نیآفتاد تا اینکه بگونۀ جدی و مستند مسأله را دنبال کردم و سرانجام رهبری بی بی سی مجبور گردید که آقایون نامبرده را اخراج نماید.
تفکر و تعصب قوم گرایانۀ آقای نبی مصداق آنهم بگونۀ افراطی نا گفته پیدا بود، اما موضع گیری های افراطى تَر آقای گوردن آدم، در تطبیق این سیاست تفرقه پراگنی نگران کننده بود.
حالا با شناختی که از سیاست بی بی سی و نقش اکثر کارمندان افغانی آن در سیاستگذاری و تطبیق آن دارم با ادامهء کار مهـره هـایى که از دوران آقاى مصداق تا هـنوز باقیست، شکی نیست که در این غایلهء اخیر زبانى قصد خوبی نداشته اند و ندارند، رویهـمرفته این سیاست تنش آفرینى بگونهء طبیعى باعث عکس العمل مردم میگردد، اما متأسفانه فرصتی هـم می‌شود مغتنم برای قوم گرایان افراطی تا ازین غایله نفع کشی سیاسى نمایند، نفاق را بیشتر دامن بزنند، اذهان را مسموم، خلق را سرگردان و مأیوس‌تَر، شمشیر تروریزم را برنده تر، جنگ‌های استخباراتی را مشتعل تر و کشور را به لبۀ سقوط نزدیکتر برسانند و این است أصل تراژیدی بخصوص در این وضعیت بشدت بحرانى افغانستان.

مطالب مرتبطآگاهان و نویسنده‌گان: جداپنداری فارسی و دری برنامۀ ناکام استوقتی دولت بریتانیا «بزرگ‌ترین جنایت‌کارحقوق بشری» را آزاد می‌کند!مردم به اجماع ذهنی رسیده اند: گذار به زعامت ملی، شاه‌کلید حل بحران موجود کشور استبازی خطرناک ارگ و انتخاباتانتخابات در هـاله‌یی از ابهـام

مشاهده در منبع اصلی