اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 عقرب , 1397

پروژه تغییر اقلیم وزارت زراعت در ولایت ننگرهار افتتاح شد

کابل  13 عقرب باختر
وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری پروژه ای را  به منظور بهبود آمادگی و انعطاف پذیری جوامع روستایی در برابر خطرات حوادث ناشی از تغییر اقلیم را امروز  در ولایت ننگرهار افتتاح کرد.
به اساس معلومات ریاست نشرات وزارت زراعت ومالداری به آژانس باختر، این پروژه در ولسوالی های بهسود ، کامه و کوز کنر ولایت ننگرهار به هزینه 4،224 میلیون افغانی در 5 سال آینده تطبیق میشود.
بهبود در تصمیم گیری و اتخاذ اقدامات لازم جهت کاهش خطرات ناشی از تغیر اقلیم با در نظر داشت توازن جنسیتی در روستاها- ایجاد سیستم های هشداردهی قبل از وقوع با اشتراک جوامع روستایی جهت کاهش سطح خطرات حوادث- جلب فرصت های مناسب معیشتی برای جوامع آسیب پذیر در برابر حوادث ناشی از تغیر اقلیم- انکشاف ظرفیت نهاد های ذیربط در راستای تغیر اقلیم و خطرات ناشی از حوادث از طریق شریک نمودن دانش ، نهاد های ذیربط به منظور آگاهی دهی پالیسی های اقلیمی، از اهداف مهم این پروژه است.
با تطبیق این پروژه 3500 نفر از باشنده گان روستایی و کارمندان نهاد های ذیربط فرصت ها آموزشی، آگاهی دهی و برای 18000 هزار نفر  دسترسی به مطالب سازگاری با تغیر اقلیم مساعد می گردد.
به همین ترتیب  14000 تن که 50 درصد آن زنان اند به  شیوه های هشدار دهی قبل از قوع دسترسی پیدا می کنند.
علاوتآ با جلب فرصت های مناسب معیشتی و اقتصادی برای جوامع آسیب پذیر در برابر حوادث ناشی از تغییر اقلیم زمینه دسترسی به هزار خانواده که 5 % آن کوچی ها را شامل میشود و 50 فیصد آنان توسط زنان و سایر اقلیت های محروم به پیشبرده خواهد شد مساعد می گردد
با تطبیق این پروژه بصورت کلی 7500 نفر بصورت مستقیم از آن بهره مند خواهند شد که 50 درصد آن را زنان تشکیل می دهند .
این پروژه قرار است به ولایت های دیگر  کشور نیز توسعه داده شود که در گام بعدی ولایت جوزجان در شمال کشور تحت پوشش در می آید. احمدی

مشاهده در منبع اصلی