اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 عقرب , 1397

نگرانی باشنده های ورس ازافزایش معتادان در آن ولسوالی

بامیان13 عقرب
نگرانی باشنده های ولسوالی ورس بامیان ازافزایش معتادان در آن ولسوالی
شماری از شهر وندان ولسوالی ورس بامیان از افزایش آمار معتادان در آن ولسوالی ابراز نگرانی می کنند ومی گویند که از دوسال به اینطرف بیش ازچهل درصد از باشنده های این ولسوالی معتادبه مواد مخدر شده اند.
شماری ازین شهروندان ورس درصحبت با خبر نگارمحلی آژانس باخترگفتند که از دوسال به اینطرف آمار معتادان دران ولسوالی روز به روز افزایش می یابد وموادمخدر درین ولسوالی به گونه آزاد به فروش میرسد.قایم

مشاهده در منبع اصلی