اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 17 جوزا , 1397

رییس مجلس نماینده گان به خاطر فساد ۵٫۳ ملیون افغانی جریمه می پردازد

قرار است رییس مجلس نماینده‌گان به خاطر پروندۀ فساد اداری در این مجلس، بیش از پنج ملیون افغانی جریمۀ نقدی بپردازد.
در نشست امروز مجلس نماینده‌گان، برای رییس و شماری از اعضای دیگر این مجلس جریمۀ نقدی و تنبیهی اعلام گردید.
به اساس فیصلۀ کمیسیون حقیقت‌یاب در مورد ماجراهای اخیر در مجلس نماینده‌گان، قرار است عبدالرؤوف ابراهیمی ۵٫۳ ملیون افغانی جریمۀ نقدی بپردازد.
این جریمه را کمیسیون حقیقت‌یاب پارلمان متشکل از تمام کمیسیون‌های داخلی این نهاد قانون‌گذار برای آقای ابراهیمی فیصله کرده و ابراهیمی به خاطر دخالتش در فساد در مجلس نماینده‌گان، این جریمه به دوش گرفت.
چندی پیش پروندۀ چند ملیون افغانی فساد در مجلس نماینده‌گان از سوی همایون همایون، معاون اول مجلس به دادستانی کل معرفی گردید اما به شمول رییس مجلس، شماری از نماینده‌گان به آن مخالفت کردند و این قضیه را از دادستانی پس گرفتند.
با این حال، خدای رییس دبیرخانۀ مجلس نماینده‌گان که پیش از این پرونده‌اش به دادستانی سپرده شده بود و سپس با پافشاری رییس و نماینده‌گان برگردانیده شد، وظیفه‌اش به تعلیق در آمده و دوباره در پیوند به فساد به دادستانی معرفی گردیده‌است.
هم‌چنان به اساس فیصلۀ کمیسیون حقیقت‌یاب، برای همایون همایون معاون اول مجلس و لالی حمیدزی ۱۰ تا ۱۵ روز محرومیت از حضور در مجلس در نظر گرفته شد.
این دو تن چندی از طرف شب وارد تلویزیون شده و برخی از مدارک را برداشته بودند که به قول نماینده‌گان، به زور این کار را کرده بودند.
عبیدالله بارکزی، دیگر عضو مجلس نماینده‌گان نیز که به خاطر عمل‌کرد همایون همایون و لالی حمیدزی اقدام به برخورد فزیکی کرده بود، ده روز از نشست‌های مجلس نماینده‌گان محروم گردید.
هم‌چنان برخی از اعضای تلویزیون مجلس نماینده‌گان نیز کارشان به حالت تعلیق در آمد.
اما سوال در این است که اگر رییس مجلس در پروندۀ فساد دست نداشت چرا باید ۵٫۳ ملیون افغانی بپردازد و اگر داشت چرا تنها رییس دبیرخانۀ مجلس به دادستانی معرفی گردید؟

مشاهده در منبع اصلی