اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 5 جوزا , 1397

مشکلات کوچی های زون شمالشرق به بحث گرفته شد

فیض آباد 13 عقرب  باختر
کنفرانسی دیروز در ارتباط به مشکلات و چالشهای کوچی ها وراه حل آن در چهار ولایت زون شمالشرق  در فیض آباد  دایر گر دید .
به گزارش خبر نگار آژ انس باختر،  داکتر گل محمد  بیدار معاون  ولایت بدخشان  گفت ، هشتاد فیصد  مردم ما کوچی و مالدار هستند و این واژه  مر بوط به قو م پشتون نیست و تمام  اقوام ساکن درافغانستان مالدارهستند و از امکانات که دولت به آنها میدهد  باید  مستفید شوند مخصوصأ مرم پامیر  که مالدارهستند و مواداولیه مورد نیاز  شانرا با مواشی  مبادله  می نمایند .
وی گفت امسال پنجاه ویک میلیون افغانی ازبودجه  دولت برای کوچی  های بد خشان علوفه خریداری و در اختیار شان قرار داده میشود تا درفصل سرماه نسبت کمبود علوفه مواشی شان تلف نشو د .
وی افزود ، ما به خاطر  مشکلات چهار زون  شمالشرق  بغلان کندز  تخار و بدخشان گردهم آمده ایم تا به مشکلات و چالشهای کو چیهای این ولایت که در دولت موقف سیاسی ندارند و مواشی شان بازارندارد و فرزندان شان به معارف دسترسی ندارند و همه ساله یک تعداد مواشی أنها توسط افراد مسلح غیر مسوول درمالچر ها باجگیری میشود، رسید گی کنیم .
داکتر حکمت الله عصمت مسول پروژه های انکشافی ریاست عمومی انسجام کو چی ها گفت که مرزا احمد رئیس شورای انکشافی پامیر، جمشید صافی آمر کوچی های ولایت تخارو محمد امان احمدزی آمر کوچی های ولایت بغلان  رو ی مشکلات کوچی هاصحبت نمودند و از دولت  تقاضا کردند  تا به رویت  اسناد و مدارک کو چی ها وقباله های شان مالچر های شانرا از چنگال  زور مندان مسترد کند . شکریه

مشاهده در منبع اصلی