اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 عقرب , 1397

سالانه بیشتراز نه هزارو پنجصد طفل به اثرامراض ناشی از رفع حاجت درفضای باز جان می بازند

کابل باختر 13 عقرب
نیلی مرکز ولایت دایکندی از سوی وزارت احیاوانکشاف دهات به حیث نخستین شهرپاک معرفی شد.
اکبررستمی سخنگوی وزارت احیاوانکشاف دهات به آژانس باختر گفت ، که معراج الدین شمس معین مالی واداری وزارت احیاوانکشاف دهات ازباشنده گان شهرنیلی به خاطر ا ستفاده از تشناب های معیاری تمجید کرد .
به باور برخی ها استفاده از بدرفت های معیاری باعت کاهش امراض می گردد و به این دلیل نیلی دایکندی شهرپاک معرفی شد.
درهمین حال فدامحمد پیکار معین وزارت صحت عامه میگوید  که سالانه بیشتراز نه هزارو پنجصد طفل درکشور به اثرامراض ناشی از رفع حاجت درسطح کشورجان می بازند.
موصوف علاوه کرد که رفع حاجت درفضای باز باعث امراض اسهالی و حتی قد کوتاهی می گردد. فهیم

مشاهده در منبع اصلی