اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 12 جوزا , 1397

کمک های خارجی لکه ننگ بر پیشانی دولتمردان

آمریکا از 2002 تا 2017 برای افغانستان 120 میلیارد دالر کمک کرده که این مقدار بزرگترین کمک خارجی به بازسازی یک کشور است. آیا شما گفته می توانید که از این 120 میلیارد دالر چند فابریکه، چند بندبرق، چند سد آب و چند نشان دیگر از زیرساخت های اقتصادی افغانستان ساخته شد؟

افغانستان 17 سال بعد از کمک 120 میلیارد دالری امریکا همچنان در ویرانی و فقر دست و پا می زند و همچنان در بی ثباتی و ناامنی به سر می برد. 90 درصد مردم این کشور زیر خط فقر و در خط فقر زندگی می کنند.

سرک سالنگ، یگانه سرک عمومی که 9 ولایت شمال را به کابل و سایر ولایت های افغانستان وصل می کند، لکه شرم و ننگ بر پیشانی دولت و دولتمداران افغانستان از کرزی و وزیران اش تا اشرف غنی و وزیران و شریکان سفره حکومت اش است.

آلودگی 68 درصد آب آشامیدنی افغانستان به مدفوع انسانی و حیوانی، سیاهی این لکه شرم را بر پیشانی های حکومت کنندگان مضاعف می کند.

اندیشمند

مشاهده در منبع اصلی