اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 22 عقرب , 1397

تفکیک گویش ها آب به آسیاب دشمن ریختن است

افغانستان در برهه حساس تاریخی قرار دارد. دست زدن به پدیده های نفاق زا هرگز به صلاح کشور نیست بویژه در حال حاضر.

تفکیک میان گویش ها از جمله مواردی است که تنها آب به آسیاب دشمن می ریزد. ما نه تنها از بنیاد مخالف تفکیک گویش ها به ده ها دلیل علمی هستیم که در عین حال دست زدن به این دست مسایل را ایجاد بحران در کشور می دانیم.

از دست اندرکاران امور، انتظار داریم تا با تجدید دیدگاه به این چالش بزرگ نقطه پایان بگذارند.

محمد یونس قانونی رییس پیشین پارلمان

مشاهده در منبع اصلی