اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 5 جوزا , 1397

بودجۀ ملی سال ۱۳۹۷ از سوی کابینه در پرنسیپ تصویب شد

بودجۀ ملی سال آیندۀ خورشیدی(۱۳۹۷) روز گذشته از سوی نشست کابینه در این نشست مورد تایید قرار گرفت.
در خبرنامه‌یی که از سوی ارگ به نشر رسیده گفته شده که وزیر مالیه روز گذشته بودجۀ مالی سال ۱۳۹۷ را به جلسۀ کابینه ارایه کرده‌است.
سقف مجموعی بودجه برای سال اینده ۳۵۷ ملیارد و ۶۹۱ ملیون و ۴۹۳ هزار معادل بیش از پنج ملیارد و یک صد و بیست و هشت ملیون و پنج‌صد و نود و پنج هزار دالر امریکایی پیش‌بینی گردیده‌است.
از این جمله، ۲۶۷ ملیارد و هفتاد شش ملیون و ۹۳۲ هزار افغانی معادل سه ملیارد و ۸۲۹ ملیون و ۳۶۰هزار دالر بودجۀ عادی و نود ملیارد و ۶۱۴ ملیون و ۵۶۱هزار افغانی معادل یک ملیارد و ۲۹۹ ملیون و ۲۳۵هزار دالر امریکایی به عنوان بودجۀ انکشافی در نظر گرفته شده و از این میان، سی و پنج ملیارد و ۶۵۳ ملیون و ۲۰۹ هزار افغانی بودجۀ انکشافی اختیاری و پنجا و چهار ملیارد و ۹۶۱ ملیون و ۳۵۲هزار افغانی بودجۀ انکشافی غیر اختیاری در نظر گرفته شده‌است.
در جمع بودجۀ مالی سال آینده ۱۶۱٫۶۲۱ ملیارد افغانی معادل ۲٫۳۱۷ ملیارد دالر از عواید داخلی و ۱۸۸٫۴۲۳ ملیارد افغانی معادل ۲٫۷۰۱ ملیارد دالر امریکایی از منابع خارجی تامین خواهد شد.
ارگ می‌گوید کابینه بودجۀ سال ۱۳۹۷ را برای اولین بار به شکل واحد، به اساس تصنیف اقتصادی، وظایف و تقسیمات ولایتی ترتیب نموده و در پرنسیپ مورد تایید قرار داد.
به گفتۀ ریاست جمهوری، بودجۀ عادی و انکشافی برای اولین‌بار یک‌جا و بدون شکل واحد و به اساس تصنیف اقتصادی و وظایف و تقسیمات ولایتی در مطابقت با معیارهای بین‌المللی، با در نظرداشت اصل حساب‌دهی ترتیب گردیده و برای نخستین بار شرح خطرات مالی، قرضه‌های مشروط و دارایی‌ها در آن در نظر گرفته شده‌است.

مشاهده در منبع اصلی