اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 عقرب , 1397

مسوده بودجه ملی 1397؛ نقاط قوت و ضعف!

میزان بودجه ملی هر کشور نشان دهندۀ رفاه، آسایش و دسترسی به خدمات عمومی شهروندان کشور بوده و از سوی دیگر بیان گر توانایی بخش عمومی و دولتی در ارائه خدمات بهتر، کاراتر و در زمان مقتضی به شهروندان کشور می باشد. طبق رویه معمول مسئولان ادارات…

مشاهده در منبع اصلی