اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 20 جوزا , 1397

سازمان شانگهای : تروریستها در حال نقل مکا ن به افغانستان هستند

با کو – ایرنا- 11 عقرب – باختر
یو گنی سیسو یوف، رییس کمیته اجرایوی ضد تروریزم  سازمان همکا ری شانگهای گفته است که گروه های تروریستی  بین المللی به افغانستان نقل مکان میکنند وبه سرحدات کشور های عضو این  ساز مان نزدیک میشوند.
آژانس خبری دولتی ایران  به نقل از سا یت خبری  " پودرینی " ازبکسستان نوشت که یوگنی سیسو یوف دیروز چهارشنبه در کنفرانس
( مبارزه با تروریزم ، همکاری بدون مرز ) در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان مناقشه های موجود در شرق میانه را کا نون عمده تشنج و تهدید برای جا معه جها نی عنوان کرد و هشدار داد که تعدادی از عنا صر تروریستی به کشور های مبدا بر میگردند  وبه این تر تیب کا نون های منفعل  خطر در این کشورها  ایجا دد میکنند.
رییس کمیته اجرایوی ضد تروریزم سازمان شانگهای گفت که شرایط یاد شده ایجاب میکند تا کشورهای عضو فعا لیت و اقدامات  مشترک برای مقابله با تهدید های تروریستی در پیش بگیرند# آشنا      

مشاهده در منبع اصلی