اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 23 عقرب , 1397

بانک انکشاف آسیایی یک برنامه جدید برای کمک با افغانستان را پذیرفت

بانک انکشاف آسیایی یک برنامه پنج ساله جدید برای کمک با افغانستان را پذیرفته‌است.
انکشاف دوامدار و زدودن فقر و ناداری اهداف اساسی این پلان عنوان شده‌است.
این برنامه از سال جاری ۲۰۱۷ تا سال ۲۰۲۱ با افغانستان ۸۸۷ میلیون دالر کمک می‌کند.
بانک انکشاف آسیایی تا کنون چهار اعشاریه نه ملیارد دالر به افغانستان به‌طور کمک و قرضه داده است.
برنامۀ جدید اکثریت در بخش‌های انرژی، ترانسپورت، زراعت و منابع طبیعی تمرکز خواهد داشت.

مشاهده در منبع اصلی