اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 14 جوزا , 1397

اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم

صلح از مسایلی است که در اولویت سیاست حکومت قرار دارد و حکومت تمامی برنامه ها و سیاست های داخلی و خارجی خود را در راستای برقراری صلح و امنیت عیار کرده است و زمینه ها و بسترهای صلح را برای مخالفان مسلح آماده و فراهم ساخته است…

مشاهده در منبع اصلی