مطالب مرتبط:

ملک جان محمد یک بزرگ قومی ولسوالی پچیراگام – ننگرهار کشته شد

مطالب اخیر