اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 14 عقرب , 1397

داکتر روشان: در ساختار های علمی کشور تغییرات می آوریم

کابل باختر 10 عقرب
سرپرست وزارت تحصیلات عالی میگوید، بانهادینه کردن فرهنگ پژوهش و تحقیق در پوهنتون های کشور، زمینه تفکیک ودرجه بندی نهادهای علمی را به اساس ظرفیت فراهم می سازیم.
به گزارش آژانس باختر، داکترعبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی که امروز درنشستی زیرعنوان "تحقیق درتحصیلات عالی، چالش ها وفرصت ها" سخن میگفت، اظهار داشت" تحقیق ستون هر نهاد علمی است. تلاش می ورزیم تا تغییراتی درساختار های علمی کشور پدید آید. وی افزود:" شکی نیست که در برابر تغییرات مقاومت های هم صورت خواهد گرفت ولی ما می دانیم که چگونه باید فرهنگ تحقیق را با تدریج نهادینه کنیم.»
به گفته وی، دربخش های علوم ساینسی وانسانی ظرفیت های خوبی هم داریم، اما این به معنای آن نیست که از ظرفیت وتجارب کشورهای دیگر استفاده نکنیم بل ضمن کارگیری از ظرفیت های داخلی ازتوانایی های خارجی هم، جهت کوتاه شدن راه رسیدن به هدف کارمی گیریم.
پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی در این نشست روی  نیازِآوردن تغییرات درپوهنتون های افغانستان صحبت نموده گفت:«نظام تحصیلات عالی درزمینه تحقیقات دچار مشکل است. ایجاد ظرفیت دراین زمینه نیازی به تلاش دارد. وزارت تحصیلات عالی با توجه به همین نیاز، مقرره تحقیقات علمی را تدوین کرده است که برمبنای آن ریاست تحقیقات علمی درچهارچوب ریاست انسجام اموراکادمیک، جهت تنظیم امورتألیف، ترجمه وتحقیق ایجاد می شود. وی افزود که دراین سند تقنیینی میکانیزم خلق آثار وتحقیقات استادان واین که نتیجه تحقیقات چگونه بدسترس خوانندگان قرار بگیرد مد نظرگرفته شده است.»
این نشست به اشتراک معاونان علمی 11 پوهنتون دولتی، اعضای کمیسیون تحقیق وزارت تحصیلات عالی، آمران تحقیق وزارت، اعضای کمیته های پوهنتون ها درمقر وزارت تحصیلات عالی طی دو روز ادامه داشت.
هدف ازاین نشست تدقیق روی مسوده مقرره تحقیقات علمی که برمبنای آن ریاست تحقیقات علمی ساخته می شود، می باشد. ختم/ عبدالخالق

مشاهده در منبع اصلی