اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 13 جوزا , 1397

بهره گیری ازچندین طرح زراعتی و انکشافی درگذره هرات

شهرهرات 10 عقرب باختر
چندین برنامه زراعتی وانکشافی درولسوالی گذره ولایت هرات به بهره برداری رسید .
آغازطرح برق رسانی جاده میدان هوایی هرات ،توزیع کمک های زراعتی وبسته های حمایتی به دهقانان ،امضای قرارداد احداث هفتاد گلخانه درولسوالی های ولایت هرات بخشی ازین طرح هااست که همزمان باسفروالی هرات به ولسوالی گذره ودیداربامردم آن ولسوالی کارآن آغازشد.
همزمان بااین صدهاتن ازبزرگان قومي ومتنفذان ولسوالي گذره حمايت خودرا ازبرنامه هاي دولت اعلام كردند .
شيرآقا سروري ولسوال گذره از فعاليت يكصدوهفده مكتب درين ولسوالي وبهبود امنيت وثبات اطمينان داد وتاكيد نمود كه درحال حاضر  درهيچ يك از قريه ها اين ولسوالي تهديد جدي وجود ندارد، كشت مواد مخدر صورت نگرفته است وبيست تن از فروشنده گان مواد مخدر دستگير شده اند .
او، همچنان ازاجراي يازده پروژه ازسوي  موسسات ، تكميل  سيزده پروژه ازسوي شاروالي ،نصب پايه هاي برق واعمار بيست وهشت باب كشمكش خانه و باغ های تجارتي اطمينان داد .
ولسوال گذره برخي كمبودي ها درسطح اين ولسوالي هارا برشمرد وازكمبود تشكيل ونبود تجهيزات مورد نياز ادارات ياد آوري نمود .
اوخواهان صادرات انگور گذره بخارج كشور شد .
عبدالصبور رحماني رييس زراعت از توزيع دوازده تن پیاز زعفران ،سروي وديزاين پانزده كانال آبياري وتاسيس سي كشمش خانه وارائه خدمات زراعتي ومالداري به دهقانان خبرداد وگفت : " هفتاد بسته كمك هاي تخنيكي امروز به دهقانان توزيع شد وهمزمان چهل گلخانه كه  ازجمله نه گلخانه در گذره خواهد بود عقد قرارداد ميشود .
سيد حسن فضلي رييس حوزه دريايي هريرود پاييني ازتداوم كار جوي گذره خبرداد وگفت اين پروژه باارزش  يكصد وشصت ميليون افغاني آغاز شده است كه هفتاد وپنج درصد كار آن پيشرفت داشته است ".
داكتر عبدالحكيم تمنا رييس صحت عامه ازفعاليت يازده تسهيل صحي به شمول شفاخانه درين ولسوالي ياد آوري نمود واعلام كرد كه شفاخانه گذره ازنظر شاخصه هاي كيفيت  درسطح افغانستان  دربين شفاخانه هاي مشابه مقام اول را گرفته است.
والي هرات نيز ازديدار با مردم ولسوالي گذره ابراز خرسندي نمود واعلام كرد كه عامل بهبود اوضاع درسطح اين ولسوالي تلاش مسولان وهمكاري مردم است .
والي هرات بااشاره به موجوديت تهديدات دربرابر نيروهاي امنيتي درسطح كشور،مردم را به همكاري با ادارات بخاطر حل چالش هاي موجود فراخواند
وی تاکید کرد که توقع اين است تا دركنار توجه به امور انكشافي در راستاي تقويت همديگر پذيري وتحكيم پايه هاي اخوت وبرادري دربين مردم نیزبيشتر تلاش شود .
والي هرات از افتتاح سرك كمربندي شهر هرات درآينده نزديك خبرداد واعلام كرد كه بابهره برداري ازين سرك بخش مهمي از مشكلات ترانزيتي برطرف میشودشود .
رحيمي ازپيشرفت دركارتوسعه ميدان هوايي خبرداد وگفت که به گونه جدي پيگير اين موضوع است .ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی