اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 25 جوزا , 1397

تاجیکان از فقدان دیدگاه استراتژیک رنج می برند

تاجیک ها ضرورت اساسی به احراز هویت و اعلام دیدگاه راهبردی خود دارند.

ما امروز بیش از هر زمانی دیگری پراکنده تر، نامنسجم تر و فروپاشیده تر هستیم. اگر کمی دقت کنید تاجیک در شرایط فعلی از فقدان دیدگاه استراتژیک رنج می برد و در میان اتفاقات و حوادث سرگردان است و مانند راه گم کردکان هر روز به دنبال کاروانی و هر ماه در مسیری سرگردان است!؟

برای سخنرانی دیگران کف می زند؛ در مراسم عقد سیاسی همسایگان به رقص می آید؛ در جنازه دیگران اشک می ریزد؛ روزگارش به واکنش حوادث سیاسی و فرهنگی ضایع و باطل می شود و زمانی هم که خسته است فال حافظ می گیرد.

در راس قدرت و بدنه سیاسی و نظامی مملکت حضور دارد اما حرف‌ها و درد دل‌های خود را به جای آنکه در میز تصمیم گیری بزند، در چهار سوق بازار فریاد بر می آورد و علنا مى پذيرد كه در قدرت است اما قدرت تصميم گيرى ندارد.

از نقد خود فرار می کند؛ از فاسد و مافیای خودی می هراسد؛ قدرت تولید فکر ندارد و هزار سال است که نشخوار می کند؛ با فاسدان خودی قدرت و جرئت مبارزه ندارد و الگوی جوانان اش لندکروزر، خانه و پول است.

از بيان چهار ستون اصلى هويت خويش عاجز است و مى هراسد كه بگويد: او وارث اصلى زبان فارسى، مكتب حنفى ، عرفان اسلامى و جغرافياي خراسان می باشد. در كابينه و در شوراى امنيت ملى نيم جین نماينده دارد اما وقتى اسفزار مقدس با ترمينالوژى فاشيسم افغانى تقسيم مى شود، صدايش خفه مى گردد و خفقان مى گيرد.

جرئت تجليل از مولانا و ابن سينا و بيرونى و غزالى و خوارزمى و بهزاد و زردشت و سنايى و جامى و فارابى و… را ندارد اما براى تجليل از نظريه پردازان فاشيسم حاضر است بجاى چارپاره قصيده بسرايد.

تحريف تمدن، تاريخ، هويت، زبان، فرهنگ و جغرافياى خود را به تماشا نشسته است و خود بر تثبيت آن مهر تاييد مى نهد. شرم آورتر اين است كه به يك مجموعه ابن الوقت سياسى تبديل شده است و براى گرمى بازار سياسى ديگران سرود مى خواند و رقص مى كند.

آری برادر… دفترآشفته دیوان حال ما مپرس
خط غلط، املا غلط، انشا غلط، معنی غلط

خراسانی

مشاهده در منبع اصلی