اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 5 جوزا , 1397

دیدارمحترم بهرامی با وزیرصنعت دفاعی جمهوری قزاقستان

سرپرست وزارت دفاع ملی با آقای بای بات آتیم کلوف، وزیرصنعت دفاعی جمهوری قزاقستان دیدار وگفتگو کرد.

مشاهده در منبع اصلی