اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 17 عقرب , 1397

در دو سال 1018 پروژه عملی شده است

کابل باختر 9 عقرب
وزارت احیاوانکشاف دهات در دوسال گذشته یک هزارو هژده پروژه عام المنفعه را ازطریق برنامه ملی انسجام ساحه ای درسطح کشورعملی نموده است.
اکبررستمی سخنگوی وزارت احیاوانکشاف دهات به آژانس باختر گفت ، این پروژه ها شامل آبرسانی ، سرک سازی، ترانسپورت، اعمار پل ، پلچک ، سربند آب و دیوارهای استنادی میشود که به هزینه بیشتراز پنچ میلیارد و پانزده افغانی درسطح کشور عملی شده که بیشتراز چهارمیلیون و نه صدو پنجاوسه روستا نشین بهره مند گردیده اند.فهیم

مشاهده در منبع اصلی