اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

پنتاگون می خواهد آمار تلفات سربازان افغان محرم باشد

مقام‌های نظامی امریکایی تصمیم کرفته اند تا شمار تلفات سربازان افغان محرم نگه داشته شود.
مفتش ویژۀ ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار با نشر گزارشی گفته است که این اقدام واشنگتن، مانع ارزیابی کارکرد و گزارشدهی موفقیت یا ناکامی قوای افغان می‌شود.
جان سوپکو، مفتش ویژۀ ایالات متحده برای بازسازی افغانستان، روز دو شنبه با نشر گزارشی گفته است "نظامیان امریکایی مستقر در افغانستان گفتند که معلومات در مورد تلفات سربازان افغان به حکومت افغانستان تعلق دارد و حکومت خواسته است تا این معلومات محرم نگه‌داشته شود".
دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان گفت که دلیل ممانعت نظامیان امریکایی از نشر گزارش تلفات قوای افغان این است که بر اساس تفاهم موجود میان نظامیان افغان و خارجی "هر یک اینها خودشان گزارش را در مورد تلفات قوای شان نشر می‌کنند".
آقای وزیری به صدای امریکا گفت که دو طرف ارقام تلفات قوای شان را به یکدیگر گزارش می‌دهند اما هیچگاهی آمار تلفات طرف مقابل را نشر نمی‌کنند. او افزود که حکومت افغانستان، همواره پس از وقوع یک رویداد، گزارش دقیق تلفات را نشر کرده است.
حکومت ایالات متحده از سال ۲۰۰۲ تا کنون مبلغ ۱۲۱ میلیارد دالر را برای بازسازی افغانستان کمک کرده است که ۶۰ درصد آن برای احیای قوای امنیتی آن کشور صرف شده است.
پس از آنکه قوای امنیتی و دفاعی افغان مسوولیت کامل عملیاتی را از قوای خارجی به دوش گرفته اند، تلفات سربازان افغان بلند رفته است. رقم تلفات قوای افغان در سال روان میلادی بر اساس گزارش سیگار "به گونۀ تکاندهنده بلند" بود، زیرا نظامیان افغان عملیات تهاجمی خود را برای سرکوب طالبان و سایر گروه های شورشی مخالف دولت افغانستان بیشتر کرده اند.
سیگار گزارش داده است که نظامیان امریکایی در جنوری ۲۰۱۵ نیز مانع نشر گزارشی در مورد تلفات قوای امنیتی و دفاعی افغان شده بود.

مشاهده در منبع اصلی