اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

نی : حقوق خبرنگاران و کارکنان رسانه ها نقض شده است

کابل باختر/9/ عقرب
یافته های نی یا نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نمایانگر آن است که حقوق و امتیازات خبرنگاران و کارکنان رسانه ها به گونه یی گسترده از سوی اصحاب رسانه یی نقض میشود.
مفسر آژانس باختر مینگارد: نی یا نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان میرساند که خبرنگاران و کارکنان رسانه ها درافغانستان حین کارنه تنها با خشونت ها مواجه اند بل دردرون رسانه ها هم حقوق شان به گونه یی گسترده نقض شده است.
نی میگوید که خبرنگاران و کارکنان رسانه ها حقوق ماهوارشان را به وقت وزمان معین دریافت نمی کنند ، از رخصتی های قانونی شان استفاده کرده نمی توانند و به قرار داد های کاری دسترسی ندارند ، حقوق بازنشسته گی ندارند ، باانفکاک غیرموجه مواجه اند و اکثری صاحبان رسانه ها درامور کارمسلکی شان دخالت میکنند.
نی هشدار میدهدکه نقض حقوق قانونی خبرنگاران و کارکنان رسانه ها زیان های زیادی متوجه صنعت رسانه یی کشور ساخته و اگر وضعیت چنین ادامه یابد نه تنها خبرنگاران و کارکنان رسانه ها بل سازمان های رسانه یی و آزادی بیان درکشور نیز با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.
این گفته ها درحالی بیان میشودکه طرزالعمل اجرای حقوق و امتیازات اهل رسانه ها موجود بوده مگر با تاسف درهیچ زمانی تطبیق نشده است . مشکل دراین است بعضی از اصحاب رسانه که خود شعار قانون محوری و قانون سالاری ، عدالت و تامین حقوق انسانی را سرمیدهند درحالات باعث نقض حقوق کارکنان شان میشوند.
آنچه را نی بیان داشته بازگو واقعیت های است که ازسالها به اینطرف دامنگیر اهل رسانه ها درکشور میباشد و این تنها نی یا نهادحمایت از رسانه های آزاد نیست که این مساله را پیگیری نماید و برای رفع آن معضل ها اقدام کند که کارکنان رسانه در درون رسانه ها با آن مواجه اند.
لازم است تا نهادهای ذیربط حکومتی که خود را حامی و بانی آزاد ی بیان درکشور میدانند همگام با نی حرکت کنند و با یک بررسی دقیق همه جانبه و بیطرفانه برای تثبیت و گرفتن حقوق کارکنان رسانه ها که زیاد نقض شده است اقدام نمایند.
ضمناً خبرنگاران و کارکنان رسانه ها که خود درپی اصلاح جامعه ، افشای چهره های مفسد و ماجراجو و تثبیت حقوق اجتماعی اند چرا دربرابر پایمال شدن حقوق خود سکوت کنند آنها وقتیکه نتوانند از حقوق دفاع کنند چگونه دنبال منافع مردم خواهند رفت .
گزارش نی باردیگر اصحاب رسانه ، خبرنگاران ، کارکنان رسانه هاو مسوولان حکومتی را که مطبوعات کثرت گرا وآزادی بیان را بزرگترین دستاورد حکومت موجود میدانند به یک آزمون فرا میخواند .ختم/ تحلیل سیاسی

مشاهده در منبع اصلی