اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

پیاده‌روهای کابل سنگ فرش می شوند

سنگ‌فرش پیاده‌روهای پوهنتون پولی‌تخنیک الی چهارراهی قنبر و سرک میدان هوایی الی شهرک آریا بیشتر از ٨٠ فیصد تکمیل گردیده است.

مشاهده در منبع اصلی