اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 28 عقرب , 1396

قزاقستان بااستفاده از تکنالوژی قمر مصنوعی آماده کمک به افغانستان است

مشاهده در منبع اصلی