اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

نیم ملیون افغانی، بهای صلح با هر جنگجو در هرات

مشاهده در منبع اصلی