اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 جوزا , 1397

نیم ملیون افغانی، بهای صلح با هر جنگجو در هرات

مشاهده در منبع اصلی