اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 28 عقرب , 1396

نیم ملیون افغانی، بهای صلح با هر جنگجو در هرات

مشاهده در منبع اصلی