اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 19 سنبله , 1397

نیم ملیون افغانی، بهای صلح با هر جنگجو در هرات

مشاهده در منبع اصلی