اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 29 عقرب , 1396

هزینۀ 60 ملیونی طالبان برای تصرف غزنی

مشاهده در منبع اصلی