اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 7 جوزا , 1397

جلسۀ شورای عالی توسعه شهری به ریاست رئیس جمهور غنی دایر گردید

جلسۀ شورای عالی توسعه شهری به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان تدویر یافت و روی طرح های انکشافی شاروالی هایخوست و شبرغان و برنامه مدیریت دست فروشان شهر کابل، بحث و تبادل نظر نمود. در این جلسه که عصر امروز در ارگ انجام شد، ابتدا انجنیر عبدالبصیر شاروال خوست، طرح انکشافی شاروالی خوست را به جلسه ارائه کرد و […]

مشاهده در منبع اصلی