اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

پولیس جوزجان به چهار صد خانواده نان و آب توزیع کرد

شبرغان  باختر 8 عقرب
پولیس ملی در جوزجان امروز برای چهار صد خانواده بیجا شده شهر شبرغان نان خشک و آب آشامیدنی توزیع کرد.
مل پاسوال فقیر محمد جوزجانی قومندان امنیه جوزجان به آژانس باختر گفت، که این خانواده ها به تازگی از جنگ ها میان داعش و طالبان از ولسوالی قوش تپه  آن ولایت فرار کرده و به قریه شکرک شهر شبرغان مسکن گزین شده اند ازسوی پولیس ملی مقداری نان خشک آب آشامیدنی صحی دریافت کردند.
جوزجانی میگوید:این خانواده ها نسبت نبود جای مناسب،نداشتن غذا وعدم امکانات صحی در حالت بدی بسر میببرند.
گفته میشود، این خانواده ها سخت هراس دارند که مبادا کودکان شان در فصل سرما تلف شوند واز حکومت مرکزی میخواهند تا در تامین امنیت مناطق شان اقدام کند تا آنان به منازل شان بر گردند. لیلما

مشاهده در منبع اصلی