اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

باشنده های قریه کیت از نور برق مستفید شدند

شبرغان  باختر  8 عقرب
بیش از یکصد خانواده در جوز جان از نور برق مستفید شدند.
سید منصوررئیس شرکت برشنای جوزجان به آژانس باختر گفت،این خانواده ها با نصب و مونتاژ یکپایه ترانسفارمر یکصد کیلوات در قریه کیت شهر شبرغان از نور برق مستفید شدند.
منبع افزود:این ترانسفارمر به هزینه هشتصد هزار افغانی از بودجه انکشافی ریاست برشنای جوزجان در مدت یکماه نصب و مونتاژشد وخانواده های قریه یاد شده که از مدت ها قبل از نور برق محروم  بودند از روشنایی برق مستفید شدند.لیلما

مشاهده در منبع اصلی