اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 10 جوزا , 1397

مواد مخدر، منبع اصلی درآمد طالبان است

روزنامه نیویارک تایمز دلیل افزایش سود طالبان از تولید هرویین را ساده بودن فابریکه تولید هیرویین می داند که وسایل آن می تواند در درون…

مشاهده در منبع اصلی