اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

بهره برداری تاسیسات جدید اداره امورسرحدات ، اقوام وقبایل لغمان

شهرمهترلام 8 عقرب باختر
تاسیسات جدید اداره ی امورسرحدات ، اقوام و قبایل ولایت لغمان به بهره گیری سپرده شد.
این تاسیسات سالون سخنرانی ، کتابخانه ، دفاتر اداری و دیگر نیاز های آن اداره می باشد که به هزینه سیزده میلیون افغانی در دو منزل ساخته شده است..
گل آقا شیرزی سرپرست وزارت سرحدات ، اقوام و قبایل درمراسم بهره گیری از این تاسیسات گفت که آنان تلاش دارند تا با ساخت تاسیسات و تجهیز اداره های محلی این وزارت ، کارایی آنان را افزایش دهند.
ازسویی هم عبدالجبارنعیمی والی لغمان گفت که ساخت تاسیسات جدید اداره سرحدات ، اقوام و قبایل دربهتر شدن عرضه خدمات آن اداره به مردم نقش اساسی خواهد داشت.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی