اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

تاکید برحمایت جدی ازفعالیت های فرهنگی واقتصادی زنان درهرات

شهرهرات 8 عقرب باختر
محمد آصف رحیمی والی هرات خواهان حمایت جدی موسسات بین المللی ازفعالیت های فرهنگی واقتصادی زنان شد.
والی هرات که باهیات موسسه انکشافی ملل متحد دیدارنموده میگوید که سرمایه گذاری دربخش انکشاف ظرفیت بانوان یک نیازاست .
این موسسه ازطریق یک برنامه آزمایشی برای یکصدوبیست تن ازبانوان درولسوالی ها پیاززعفران توزیع نموده وآنانرا مورد حمایت قرارداده است.
مسولان موسسه انکشافی ملل متحد درهرات میگویند ازطریق این برنامه برای یکصد وبیست بانو زمینه اشتغال فراهم شده است .
همزمان بااین مسولان ریاست زراعت هرات ازبرداشت حدود شش تن زعفران ازکشتزارهای ولایت هرات درجریان سال روان خبرمیدهند ومیگویند: میزان علاقه مندی مردم به این کشت به شدت افزایش یافته است.
ولایت هرات نخستین ولایت درسطح کشوراست که دران کشت زعفران رایج شد.
درحال حاضرهزاران تن ازدهقانان درین ولایت به کشت ،بسته بندی وتجارت زعفران مشغول هستند که شمارقابل ملاحظه ای ازآنان زنان هستند.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی