اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

اعتصاب سراسری داکتران در قندوز

تمام داکتران شفاخانه های دولتی و کلینیک های خصوصی شهر قندوز اعتصاب کاری کردند.

پزشکان و کارمندان صحی قندوز در پی آزاد نشدن فرزند اختطاف شده یکی از داکتران دست به اعتصاب زدند و تاکید دارند که تا آزاد نشدن فرد ربوده شده به اعتصاب کاری خود ادامه می دهند.

نزدیک به یک هفته قبل، افراد مسلح ناشناس پسر ستار غفوری، یکی از داکتران شهر قندوز را زمانیکه از مکتب به خانه برمی گشت ربودند.

گفتنی است که سال گذشته نیز 5 بار فرزند داکتران اختطاف شده و بعدا در مقابل پول رها شده اند.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی