اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

مكالمه تلفني سرباز تيرباران شده در خان آباد

مكالمه تلفني سرباز تيرباران شده در خان آباد قندوز:
سه هزار افغاني در نزدِ سيف اللهِ دوكاندار است باز بگير!
سرباز كه از سوي طالبان در خان آباد قندوز تير باران مي شود ، در سه دقيقه با خانمش مختصر صحبت مي كنه و با گريه ميگويد لحظات بعد تير بار مي شود.
اين سرباز كه مي بيند طالبان وارد پوسته هاي شان شده و چيزي هم به شليك كردن ندارد جز تفنگِ بي گلوله.

فورأ به خانمش كه در رستاق تخار است تماس گرفته ، به وي تأكيد مي كند كه سه هزار افغاني در نزدِ سيف الله است را بگيرد و به اطفالش لباس زمستاني بخرد…

به خانمش مي گويد: دو هزار افغاني را به هر دو طفلم لباس زمستاني بخر و يك هزارش را خودت بگير و هميشه از تصميم پدرم اطاعت كن و بدون اجازه پدرم خانه مارا ترك نكن و أطفالم را درست نگهداري كن…

او مي گويد دو شاجورِ كلاشينكوف و يك شاجور تفنگچه در بين لباس هايش موجود است كه اورا در پوليس رستاق تسليم كند كه مربوط به دولت است….

او بخانمش مي گويد طالبان طرف من ميايد عزيزم خدا حافظ همه همقطارانم را بخون يكسان كردند… خدا حافظ خداحافظ به مادرم سلام و روي دخترم ببوس … تليفونش قطع نمي شود؛ اما صداي شوهرش قطع مي شود و در جاي صدا و ناله شوهر در گوش زنِ كم بخت ، صداي شليك و وحشت مي رسد… سرانجام، سرباز وطن بخون و خاك يكسان ميشود و زن سياه بخت ضعف و راهي شفاخانه…

دو طفلِ كم طالع هم بي مادر و در كوچه و پس كوچه مادرش را جستجو مي كنند… اما از سرنويشت پدر بي خبر و تا أبد بيچاره و در مانده شدند.

سنت تيمور

مشاهده در منبع اصلی