اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

امنیت ملی در نقش چوپان دروغگو

هر روز یا شاید هفته یک بار به ادارات مختلف مکتوب می دهند که شما تحت تهدید هستید‌.
شش ماه می شود که دانشگاه کاردان را تحت تهدید معرفی نموده اند و در تازه ترین اطلاع به دانشگاه های کاتب، کاردان و رنا اطلاع داده اند که تحت تهدید حمله دشمن قرار دارید. این مکتوب ها بعد از رسیدن اطلاعات خام به حدی تکثیر می شوند که دیگر هیچ اداره ای به آن توجه نکند چون در مورد چگونگی حمله و زمان آن معلوماتی درج مکتوب نمی باشد و اکثرا حمله ای در کار نمی باشد. تنها کاری که می شود این است که توجه همه به یک بخش تمرکز می کند و دشمن در ساحه ی دیگر به راحتی حمله وحشیانه ی خود را انجام می دهد.
این کار شاید برای کارکنان ارشد امنیت ملی یک معافیت عوام فریبانه ایجاد کند تا ادعا کنند که ما اطلاع داشتیم و هشدار داده بودیم. مگر کار امنیت ملی هشدار دادن شهروندان است. کارگزاران ارشد امنیت ملی به جای استفاده از راه های کذایی معافیت یافتن عوام فریبانه و دزدیدن پول های اوپراتیفی مربوط به کسب اطلاعات دقیق، آن را در راستای کشف و خنثی سازی تهدید ها مصرف کنند.
کار امنیت ملی این نیست که اطلاعات خام دشمن را نشر نماید و باعث ایجاد ترس و وحشت در میان شهروندان شده در راستای منافع دشمن گام بردارد. بلکه وظیفه ی اصلی امنیت ملی پخته ساختن اطلاعات خام و کشف و خنثی سازی آن است.

پروانی

مشاهده در منبع اصلی