اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

نور: وضعیت کشور در شرایط بدتر از زمان طالبان قرار دارد

مشاهده در منبع اصلی