اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 4 جوزا , 1397

نور: وضعیت کشور در شرایط بدتر از زمان طالبان قرار دارد

مشاهده در منبع اصلی