اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 19 سنبله , 1397

نور: وضعیت کشور در شرایط بدتر از زمان طالبان قرار دارد

مشاهده در منبع اصلی