اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 29 عقرب , 1396

نور: وضعیت کشور در شرایط بدتر از زمان طالبان قرار دارد

مشاهده در منبع اصلی