اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

موارد خشونت علیه زنان در پنجشیر کاهش یافته است

بازارک 7 عقرب باختر
درشش ماه نخست سال روان هشت مورد خشونت علیه  زن در ریاست امور زنان پنجشیر به ثبت رسیده است
تهمینه رضایی مسئول ارجاع وپیگیری قضایای حقوقی زنان ریاست امور زنان پنجشیر به خبر نگار آژانس باختر گفت  که این قضایا شامل ندادن حق میراث به زنان ، فرار از منزل، لت وکوب و ازدواج های اجباری میباشد.
  بانو رضایی افزود که این قضایا تنها در شش ماه اول سال در ریاست امور زنان ثبت وبا همکاری نهادهای عدلی وقضایی حل گردیده است.
وی گفت  که در نیمه  سال پار  دوازده مورد خشونت علیه زنان در پنجشیر  به ثبت رسیده بود برمک بامی

مشاهده در منبع اصلی