اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 عقرب , 1397

مردی درجوزجان خودکشی کرد

شبرغان  7عقرب باختر
یک مرد دیروز در جوزجان خود را حلق آویز کرد وجان داد.
یک مقام محلی جوزجان میگوید:این فرد فارمسیست شفاخانه افغان _ترک درشهر شبرغان مرکزآن ولایت بود.
سمنوال عبدالملک معاون مدیر مبارزه با جرایم جنایی قومندان امنیه ولایت جوزجان به آژانس باختر گفت،که این مرد چهل و پنج سال عمر داشت،باشنده شهر شبرغان دارای زن و فرزند بود.
به گفته منبع : تاکنون انگیزه این خود کشی روشن نشده است وتحقیقات درزمینه از سوی منسوبان کشفی آغاز شده است.
خانواده وی گفته است که حسن ازصحت کامل بر خورداربود واثری ازنارضایتی یی که منجر به خود کشی اش شود در وئ مشاهده نمیشد . لیلما  

مشاهده در منبع اصلی