اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 14 عقرب , 1397

مردی زن و کودکش را درنیمروز سر برید

نیمروز 7 عقرب  باختر
یک مرد  دو شب قبل زن و کودک ده ماهه اش در نیمروز  سر برید.
محمد حسین هاشمی معاون مطبوعات قو مندانی امنیه نیمروز به خبر نگار  آژانس باختر گفت : این مرد  کار مند ریاست معارف نیمروز  بود و درشهر زرنج زن و کودک ده ماهه اش راسر برید .
منبع گفت  قاتل از محل  فرارنموده است و انگیزه قتل تاهنوز  معلوم نیست.
وی گفت قضیه تحت بررسی قرار دارد . شکریه

مشاهده در منبع اصلی