اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 قوس , 1397

گزارش میک در رابطه به وزارت معارف در جلسۀ شورای عالی قوای بشری مورد بحث قرار گرفت

جلسۀ شورای عالی قوای بشری قبل از ظهر امروز به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ دایر گردید. در آغاز، رئیس جمهور غنی گفت که موضوع عمدۀ مورد بحث در این جلسه گزارش میک یا کمیته نظارت و ارزیابی در رابطه به وزارت معارف است که در جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه […]

مشاهده در منبع اصلی